Scharakteryzuj historyczne p

Pobierz

W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 26-27).. poleca85% Wiedza o społeczeństwie .. "Piękny bal ale tragiczny w skutkach" - Ignacy Krasicki "Żona modna" (opis sytuacji)Sportretuj bohaterów satyry Żona modna ( modną Filis i pana Piotra ).. Rosja na 120 lat odsunięta od Bałtyku - data około godziny temu 7 HistoriaPrzedmowy.. Niektórzy badacze traktują jednak Pana Tadeusza jako sumę gatunków (inaczej: gatunek synkretyczny).. Pomimo zmian pozostałą żydowską religią narodową ograniczoną do jednego narodu - narodu żydowskiego.. Jedną z nich stanowili pełnoprawni obywatele, do których należały najznakomitsze i najbogatsze rody, określane jako patrycjusze, od łacińskiego określenia "patres" - ojciec.W 227r.. Ponadto, tereny województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, społeczność posługująca się językiem regionalnym.. Wynalezienie pisma jest zatem cezurą prehistorii i starożytności.. W 1989 r. wprowadzenie pluralizmu politycznego.. W starożytnej Grecji - krainie na kształt puzzli złożonej z miast-państw, spośród których najbardziej interesujące wydają się Ateny.. Kryteria oceniania Poziom IV (9-12 pkt) Zdający: wyjaśnił złożoność zjawisk historycznych, ukazując różne ich aspekty, poprawnie przeprowadził selekcję i hierarchizację wykorzystanych informacji;Scharakteryzuj najpopularniejsze gatunki piśmiennictwa antycznego..

Historyczne formy organizacji ...Podział na epoki historyczne.

Określenie sytuacji bohatera w. Prologu.. Po co nam .Ukraińcy, Żydzi, i 4 mniejszości etnicznych: Karaimi, Łemkowie, Romowie, Tatarzy.. p.n.e. do sześciu, za czasów dyktatury Sulli- do ośmiu, Cezar zwiększył tę liczbę do dwunastu.. p.n.e. tylko dwaj pretorzy pozostawali w Rzymie, pozostali delegowani byli do prowincji.Scharakteryzuj metody, jakimi przeprowadzono rusyfikację szkolnictwa polskiego po powstaniu styczniowym.. Etapy rozwoju systemu partyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.. Prehistoria - od początków ludzkości do wynalezienia pisma (ok. 4000/3500 lat p.n.e.).. Zwierza się Petroniuszowi, że jest oczarowany wychowanką Aulusa Plaucjusza i Pomponii Grecyny - Ligią Kalliną.odpowiedział (a) 29.05.2011 o 18:33.. Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka.. W życiu prywatnym jestem mamą 3-jki dzieci oraz miłośniczką historii XX-wieku.Historia Scharakteryzuj na wybranych przykładach kulturę średniowiecza w Polsce ŚREDNIOWIECZE - ogólna charakterystyka epoki 1.. By dziewczyna mogła wstąpić w stan małżeński, musiała mieć ukończone 12 lat - chłopiec natomiast 14.. Utwór jest świadectwem działań zaborcy związanych z procesem filomatów i filaretów w 1823 r.Po całonocnej uczcie bogaty patrycjusz i zaufany doradca Nerona w sprawach mody i sztuki, Petroniusz, wypoczywa w swojej pięknej willi..

Współczesność 1918 r. - do dziś Źródło historyczne - są to wszelkie zachowane ślady działalności człowieka.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Historyczne formy organizacji społeczeństwa Podobne tematy.. Posiada własną formę zorganizowania i instytucje, jak parlament w państwie, czy głównego szamana w plemieniu.Starożytność (4000 r. p.n.e. - 476 r. n. Średniowiecze (476 r. - 1492 r.) 4.. Po gimnazjumHistoryk z zamiłowania oraz z zawodu.. Społeczeństwo rzymskie dzieliło się na dwie grupy.. Gdańsk jako polski i międzynarodowy ośrodek gospodarczy.. Scharakteryzuj polityczne i kulturowe konsekwencje włączenia Polski Piastów do wspólnoty państw chrześcijańskich (X-XIV w.).. To samo dotyczy rodzaju literackiego tego utworu.Zobacz 6 odpowiedzi na zadanie: Scharakteryzuj społeczeństwo starożytnego rzymu.. Odpowiedź na zadanie z Nowe ZROZUMIEĆ TEKST, zrozumieć człowieka 2.2 Zakres podstawowy i rozszerzony.. Zaskarbił on sobie przychylność arystokracji medyjskiej, co umożliwiło mu przejęcie władzy z rąk nielubianego przez swych poddanych Astyagesa.Scharakteryzuj przyczyny upadku powstania listopadowego i oceń, która z nich miała decydujący wpływ na jego klęskę.. Każde dwie epoki rozdziela cezura, czyli przełomowe wydarzenie powodujące dużą zmianę dla ludzkości.. Rys historyczny • Okres archaiczny - XI - VII w. p.n.e: przejście od monarchii plemiennej do rządów arystokracji, powstanie miast - państw (polis), VII w. p.n.e. znaczenie doryckiej Sparty, VI w.- znaczenie jońskich Aten • V wiek p.n.e. - wczesny okres klasyczny (panowanie Peryklesa, rozwój demokracji Ateńskiej)Scharakteryzuj ustrój monarchii despotycznych na przykładzie państw starożytnego Wschodu.. Ramy czasowe: Terminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi.. Wyróżniamy następujące epoki: 1.. Podział źródeł historycznychHistorycy dzielą dzieje na długie okresy zwane epokami.. Kogo ośmiesza satyra?. Początek średniowiecza wiąże się z 476 r. .. Wiedza o społeczeństwieScharakteryzuj epokę antyku.. Również i w Rzymie małżeństwo poprzedzały zaręczyny (sponsalia).Przedstaw historię wojny trojańskiej.. Adolf Hitler antysemityzm budowa taotalitarnej organizacji społeczeństwa Ekspansja Faszyzm hitleryzm Kult silnego państwa Mein Kampf militaryzm Nacjonalizm.. Już od 227r.. - SUBWENCJE.. Czasy nowożytne (1492 r. - 1918 r.) 5.. Religia Izraela, zwana mojżeszową, to najstarsza religia monoteistyczna, prekursorska wobec chrześcijaństwa i islamu.. Do 1989 r. w Polsce panował system partii hegemonicznej (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza oraz Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne).. Społeczeństwo - duża zbiorowość społeczna, zamieszkująca dane terytorium, posiadająca wspólną kulturę oraz charakteryzująca się wzajemnością stosunków społecznych.. Gościmy w epoce, która tętniła życiem ponad 2 tysiące lat temu!. Prehistoria (od ok. 2,6 mln lat temu do 4000/3500 lat p.n.e.) - od początków ludzkości do wynalezienia pisma; Starożytność (od ok. 3 500 lat p.n.e. do 476 r. n.e.- od wynalezienia pisma do upadku Cesarstwa ZachodniorzymskiegoHistoria Persów rozpoczyna się od panowania Cyrusa II (559-530 p.n.e.) syna króla Persów Kambyzesa I i Mandane, córki króla Medów.. Scharakteryzuj rolę Gdańska w gospodarce Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie od 2. poł. XV w. do końca XVII w.Scharakteryzuj współczesne społeczeństwo obywatelskie, uwzględniając po dwa pozytywne i negatywne aspekty jego funkcjonowania.. Formy organizacji społeczeństwa - notatka z lekcji.. W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła".. Niespodziewanie zjawia się gość, Marek Winicjusz, który powraca z wojny.. 2.Największa baza wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Upadek powstania listopadowego w 1831 i nieobecność w nim poety (chciał wziąć udział, ale nie dotarł na czas, chciał tym utworem wynagrodzić swoją nieobecność), .. Powstanie listopadowe, zwane też wojną polsko-rosyjską wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku.Jest to gatunek literacki o charakterze wierszowanym, który wywodzi się ze starożytności ("Iliada", "Odyseja" Homera).. Najbardziej popularnym i ważnym gatunkiem piśmiennictwa antycznego był epos.. Iliada i Odyseja eposy Homera powstały w VIII w.pn.e opowiada o wydarzenaich rozgrywajacych się w ciagu 50 dni dziesiatego roku oblężenia Troi przez Greków.Odyseja druga z epopei Homera opowiada o powrocie dodomu, rodzinnej Itaki Odyseusza.Scharakteryzuj współczesną klasę polityczną i odpowiedz, w jakim stopniu wzoruje się ona na rzymskich cnotach obywatelskich.o istnieniu takiej sprzeczności między nimi oraz o tym, że zaspokojenie aspiracji jednej grupy może się odbywać jedynie kosztem drugiej; stronami konfliktu bywają wszelkie grupy społ., poczynając od małych, a kończąc na wielkich, jak klasy, grupy etniczne, grupy rel., narody i państwa.Klasyfikacja doktryn politycznych Ze wzgl ędu na stosunek do zmian .Podobnie jak w Grecji, wraz z chwilą zamążpójścia przechodziły spod władzy ojca pod władzę męża.. około godziny temu 10 Historia 10 letni rozejm między Rzecząpospolitą i Moskwą - zrzeczenie się przez Rosjan pretensji do Inflant i ziemi połockiej.. Opisany spór światopoglądowy miał związek z przełomem XIX i XX wieku.. W starożytnym Rzymie - Wiecznym Mieście, które za cesarzy stało się imperium.. liczbę pretorów zwiększono do czterech, w 197r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt