Napisz minimum 4 zasady prawidłowego redagowania tekstu

Pobierz

Streszczenie powinno być sporządzone w języku polskim i angielskim.. 1. wstawiać między wyrazami 1 spację 2. wstawiać spacje zawsze po znaku interpunkcyjnym, nigdy przed nimi 3. nie oddzielać nawiasów lub cudzysłowów spacjami od tekst, który jest w nich ujęty; tekst powinien być zawsze ,,przyklejony" do nawiasu lub cudzysłowów 4. dostosować formatowanie tekstu do jego przeznaczeniaZASADY REDAGOWANIA TEKSTU W celu usprawnienia procedury wydawniczej prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z następującymi wymaganiami edytorskimi: .. tytuł artykułu napisany kursywą (przecinek), tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok wydania (przecinek), numer czasopisma (przecinek), strona (kropka).. Tekst powinien być podzielony na akapity: * powitanie powinno znajdować się w osobnej linijce niż wstęp, * wstęp powinien być oddzielony od pozostałej części tekstu, * treść maila powinna być podzielona na akapity.Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Otwórz plik D4_T1_ZAD1_KP.docx (pobierzesz go ze strony informatyka.edu.pl).. Nie używaj zbyt wielu czcionek, pogrubień.. Dialog zamyka się kropką wtedy, gdy narracja nie odnosi się do wypowiedzi bohatera.. Np. D. Kowalski, Kreowanie .Podstawowe zasady redagowania tekstu jednolitego: 1) w miejscu przepisu uchylonego wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej oraz wyraz "skreślony"..

4.Najważniejsze zasady podczas redagowania tekstu: 1.

Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.. Przygotuj ewentualne materiały, cytaty i słowniki.. Wykonaj polecenia: włącz opcję Pokaż wszystko i popraw w tekście błędy związane z redagowaniem tekstu, na końcu tekstu dodaj nowy akapit - przepisz poniższe zdanie: 2.Redakcja tekstu - merytoryczne i stylistyczne opracowanie tekstu.. Zasada nr 4.. Staraj się rozłożyć pisanie wypracowania chociaż na dwa etapy (chodzi o dni, w ostateczności o godziny pisania).. Zasady formatowania dokumentu Tworząc nawet prosty dokument, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad prawidłowego formatowania tekstu.. Po jego przeczytaniu klient powinien wiedzieć, czym się zajmujemy oraz co oferujemy.. Podział tekstu na akapity 2.. Tematy artykułów do wyboru jeden: Jeden dzień z życia gimnazjalisty.. Zasadą jest jednak nie wyróżnianie tekstu dwoma metodami na raz, a więc ważny wystarczy, a ważny - italic można sobie już podarować.Stosuj akapity, podakapity, bloki, przerwy między partiami tekstu itp. Stosuj DUŻE LITERY, różne kolory , podkreślenia , ramki itp., aby wyróżnić najważniejsze treści.. 8.Funkcją tekstu zamieszczonego na stronie głównej jest informowanie.. d.Układ blokowy polega na rozpoczynaniu każdej myśli od wcięcia 2 - 5 znaków.. Jeśli te propozycje Ci się nie podobają - zastosuj inną, lecz pamiętaj, by była czytelna..

Zwrócić uwagę na prawidłowe zasady redagowania tekstu.

W pamiętniku pojawiają się opisy uczuć, przeżyć; refleksje - nie tylko suche fakty.Wypowiedź kierujesz z zasady sam do siebie, ponieważ pamiętnik nie jest przeznaczony dla niczyich oczu.. Oczywiście już w trakcie redagowania tekstu będziemy natrafiać na czerwone podkreślenia, ale zdarza się chociażby, że w wyniku pospiesznie naniesionej poprawki sami zrobimy literówkę - wówczas uruchomienie sprawdzania .Karta pracy 4.1 Opracowywanie tekstu 1.. Najpierw zastanów się, co chciałbyś /-abyś/ napisać i zanotuj swe 'luźne' myśli i rożne uwagi w brudnopisie.. Celem wypowiedzi jest np. uporządkowanie swoich uczuć, spokojne zastanowienie się nad jakimś wydarzeniem, przelanie na papier złości, gniewu, radości.3.. Zna budowę decyzji administracyjnej oraz wyroku sądowego.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub innych.. Jest przygotowaniem językowym materiału do publikacji.. Struktura pisma- części składowe pisma, strona graficzna pisma.. Najczęściej występujące błędy w pismach urzędowych.. Zna budowę i podstawowe reguły redagowania wniosku w postępowaniu administracyjnym oraz pozwu w postępowaniu cywilnym.. Nie zostawiaj samotnych liter, zbędnych spacji, enterów.. K_W06 K_W12 RTPiP_064) Zwykle wyróżnienie nagłówków od tekstu wspomaga jeszcze formatowanie dodatkowe: wytłuszczenie (bold) i pochylenie (italic), w ostateczności również podkreślenie..

Podstawowe zasady biurowości i redagowania pism.

Na pewno warto wiedzieć, w jaki sposób przedstawić informacje lub rozważania na konkretny temat.. KaŜdy pracownik biurowy, niezaleŝnie od zajmowanego stanowiska, redaguje w czasie pracy szereg pism.. Streszczenie powinno być skrótowym przedstawieniem głównych problemów i wątków pracy, nie należy ich pisać w metajęzyku, nie powinnyZasady redagowania tekstu w word .. Zachowaj spójność tekstu oraz estetykę.Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Formatowanie tekstu - czytelność -> akapity, nagłówki, oznaczenie najważniejszych elementów tekstu 2.. Przewodniki do redagowania pism urzędowych i wizualizacje.. Streszczenie Do każdego tekstu autor musi dołączyć streszczenie.. Dotyczy to dzieł naukowych, dziennikarskich czy reklamowych.. W tworzeniu dokumentów firmowych korzystaj z czcionek biznesowych takich jak: Arial, Verdana, Calibri, Times New Roman.. Krótko je opisz.§ 106 Zasady redagowania tekstu jednolitego Dz.U.2016.0.283 t.j.. W odnośniku podajemy tytuł uchwały uchylającej oraz oznaczenie dzienników urzędowych, w których została ogłoszona ta uchwała i jej zmiany, a także przepisNapisz zasadę prawidłowego redagowania tekstu.. Cofanie i przywracanie Aby cofnąć operację ostatnio wykonaną w dokumencie, należy na pasku narzędzic.Na drugą stronę należy przenieść minimum 3 - 4 wiersze tekstu i podpisy..

Zasada nr 5Techniczne zasady redagowania tekstu 1.

Artykuł powinien zawierać podstawowe informacje o naszej firmie.. Nie zostawiaj kropki na końcu tytułów.. Odpowiedni wybór czcionki ułatwi sprawne przyswojenie zawartych informacji w dokumencie.. 4.Dobrym nawykiem po zakończeniu redagowania tekstu w Wordzie jest uruchomienie narzędzia sprawdzania pisowni (F7).. Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.. Do referatu można wykorzystać telefon lub wysłać na pocztę.. Moje życie w gimnazjum - sukcesy i porażki.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub innych.. 6.W planie treści pisma znajdują się miedzy innymi: wprowadzenie i wnioski.. W przykładzie do poprzedniego punktu narracja (czyli odpowiedział Adam) odnosiła się do wypowiedzi.. 6.1 Zasady redagowania pism w korespondencji biurowej Korespondencja biurowa jest waŝną i nieodłączną częścią pracy biurowej.. Wymyśl swój kod notowania (graficzne symbole, które będą oznaczały treści, wskazywały relacje pomiędzy nimi itp. np. strzałki, matematyczne znaki .4.. - Otworzył drzwi i wyszedł.. - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" Tekst jednolity redaguje się według następujących zasad:LanguageTool to oprogramowanie do korekty języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego i ponad 20 innych - skorzystaj z niego tutaj lub w postaci dodatku do przeglądarki, Dokumentów Google lub Microsoft Word.Biblioteka w Szkole - miesięcznik i serwis nauczycieli bibliotekarzy.. Prawidłowo napisany i ciekawie skonstruowany tekst na pewno spodoba się odbiorcy.Zna podstawowe metody, zasady i dyrektywy redagowania najprostszych, popularnych umów cywilnoprawnych.. Główną czynnością jest poprawienie całej budowy przyszłej publikacji poprzez nanoszenie poprawek między innymi gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych, składniowych, logicznych czy też merytorycznych.1.. Zasady ogólne dotyczące redagowania pism urzędowych, zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ich podpisywania oraz w sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, redagując pisma, powinni dbać o to, aby były one sporządzone prawidłowo.12.Ogólne zasady redagowania pism Równie wany jak wygld dokumentu, jest je-go styl, który powinien by dostosowany do ro-dzaju pisma, odbiorcy i kreowa wizerunek2.1.. Formatowanie tekstu - czytelność -> akapity, nagłówki, oznaczenie najważniejszych elementów tekstu 2.. W korespondencji ogromne znaczenie ma pierwsze wraŝenie odbiorcy po otrzymaniu pisma.Definicja.. Prawidłowe pisanie tekstu na stronę główną www to szansa na pokazanie siebie z jak najlepszej strony.Tekst napisany własnoręcznie, skopiowany z internetu nie jest zaliczony.. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje biblioteka i bibliotekarz - awans zawodowy, gazetki, oferty pracy, informacje na temat czasopisma, edukacja czytelnicza i medialna, forum itp.4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt